5 เทคนิค เตรียมความพร้อม ก่อนสอบ ก.พ. ปี 2564

เพื่อน ๆ ทราบไหมว่า คนส่วนใหญ่สอบ ก.พ. เพื่ออะไร ความจริงแล้วการสอบ ก.พ. เป็นการสอบคัดเลือกบุคคล ที่อยากเข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการ เป็นการสอบวัดความรู้เพื่อที่จะได้บุคคลที่ทำงานตามนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นั่นเอง ถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปทำการสอบ ก.พ. เรามารู้จักกับ 5 เทคนิค เตรียมความพร้อมก่อนสอบกันเลย

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

5 เทคนิค เตรียมความพร้อม ก่อนสอบ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา การสอบ ก.พ. มีอยู่ 2 ภาคด้วยกัน นั่นก็ คือ ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ซึ่ง ภาค ก. จะเป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไป ภาค ข. เป็นการสอบเฉพาะตำแหน่งนั้น ๆ และการจะสอบภาค ค. ได้นั้น ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน และในการสอบ ภาค ค. จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ หรืออาจมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มก็ได้ เช่น ทดสอบร่างกาย หรือ ทดสอบจิตวิทยา

5 เทคนิค เตรียมความพร้อม ก่อนสอบ ก.พ.

5 เทคนิค เตรียมความพร้อม ก่อนสอบ ก.พ.
  1. เพื่อน ๆ จะต้องติดตามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ก.พ. อย่างสม่ำเสมอ การติดตามข้อมูลข่าวสารหรือข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ก.พ. นอกจากทำให้รู้กำหนดวันเปิดสอบ และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะเปิดสอบในช่วง เดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปีแล้ว ยังทำให้มีเวลาอ่านหนังสือหรือสามารถหาแนวข้อสอบ ก.พ. ในแต่ละภาคตามที่ต้องการสอบมาอ่านได้ทัน
  2. หาแนวข้อสอบเก่ามาอ่าน ในการสอบ ก.พ. สำหรับภาค ก. จะแบ่งเป็น 3 วิชา คือ ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป ทดสอบวิชาภาษาไทย และทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนภาค ข.จะเป็นการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และเป็นการสอบข้อเขียน เทคนิคการเตรียมสอบที่ช่วยให้สอบผ่านได้ ผู้สมัครสอบแต่ละภาคจะต้องหาแนวข้อสอบเก่ามาอ่าน เช่นข้อสอบ ก.พ. 2563 หรือหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครสอบภาค ข. มาอ่านและฝึกเขียน เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นต้น
  3. รู้จำนวนของข้อสอบ การมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนข้อ ทั้งแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. และภาค ข. เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สอบ เพราะการทำข้อสอบมีกำหนดระยะเวลา การอ่านและฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. ทั้งภาค ก. และข. ช่วยแก้ปัญหาการทำข้อสอบไม่ทัน โดยเฉพาะการสอบภาค ข.ที่เป็นการสอบข้อเขียน
  4. ให้เพื่อน ๆ แบ่งเวลาในการอ่าน และให้คนในครอบครัวช่วยติว การอ่านหนังสือหรืออ่านแนวข้อสอบ ให้เริ่มจากการอ่านผ่าน ๆ และอ่านซ้ำหลาย ๆ รอบ การทดสอบความรู้จากการอ่าน คือการให้คนในครอบครัวช่วยติว และการอ่านต้องจัดแบ่งเวลาเน้นความสม่ำเสมอ ไม่ใช้เวลามากหรือน้อยเกินไป เพราะอาจทำให้เครียดหรือขาดสมาธิในการอ่านและไม่จดจำเนื้อหา
  5. ติวสอบจากศูนย์ติวหรือศูนย์จำหน่ายคู่มือการสอบ เพราะการติวจากศูนย์ติวหรือศูนย์จำหน่ายคู่มือสอบนั้น คือทางลัดที่เปรียบเสมือนห้องสอบ นอกจากให้ความรู้ มีสูตรหรือเคล็ดลับ มีตัวอย่างของข้อสอบ ที่เคยใช้ในสนามสอบจริงมาให้ได้ทดลองฝึกทำแล้ว ผู้ที่ให้ความรู้ยังมีทักษะความรู้ในแต่ละวิชาโดยตรง เช่น ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย คณิต ก.พ. เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

เพื่อน ๆ สามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://job2.ocsc.go.th ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในวันเวลาที่กำหนด ของวันถัดไป นับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และหากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

  • ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และหากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่ กำหนด ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
  • ในการสมัครสอบจะมีค่าธรรมเนียมในการสมัครทั้งหมด 330 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ

ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ
  •  ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินทันที
  • ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK โดยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน Register ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ สมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 หัวข้อย่อย ธนาคารกรุงไทย NETBANK และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้ เป็นหลักฐานด้วย
  • ช่องทางที่ 3 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หากเพื่อน ๆ กำลังเตรียมตัวสอบ ก.พ. แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือควรเตรียมความพร้อมแบบไหน เราคาดว่าบทความนี้น่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อน ๆ สอบผ่านกันได้นะคะ

ความต้องการมีรูปร่างที่สวยงาม ดูดี ไม่อ้วน เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ปรารถนามาโดยตลอด นั่นจึงทำให้มีการคิดหาวิธีลดน้ำหนักใหม่ๆ อยู่เสมอ หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมคือ “การรับประทานอาหารแบบคีโตไดเอท” หรือ “คีโต”

อ่านบทความเพิ่มเติม พาไปทำความรู้จัก “เกมสล็อตออนไลน์” ที่นักเสี่ยงโชคไม่ควรพลาด